X
facebook twitter instagram
Probaj besplatno Nedavno dodati Kontakt

Gogodogo

Newsletter

Opšti uslovi

Jedno mesto za pse i ljubitelje pasa...

  • Predstavite svog psa na međunarodnom nivou
  • Prodajte širom sveta svoje štene ili odraslog psa
  • Informišite o planiranim leglima ili psima slobodnim za parenje
  • Napravite vaš profil hendlera ili grumera
  • Pridružite se globalnom tržištu odgajivačnica, vlasnika pasa, hendlera i grumera
  • Upoznajte ljubitelje pasa i stupite sa njima u kontakt
  • Iskoristite priliku da vas kontaktiraju potencijalni kupci
  • Dodajte rezultate sa izložbi, nagrade ili radne ispite
  • Pokažite nam vaše fotografije ili video-snimke

 

1. OPŠTE
1.1 Opšti uslovi i odredbe regulišu prava i obaveze Zorice Pavlović PR, Internet prodavnica „Apetitpetshop“ , sa sedištem u Partizanskoj 1, 36210, Vrnjačka Banja, Srbija, matični broj 63329843, PIB 108260009, registrovanoj u Agenciji za privredne registre Srbije (u daljem tekstu „Kompanija“) i drugim subjektima koji koriste internet portal Kompanije www.gogodogo.com (u daljem tekstu "Portal").
1.2 Kompanija nudi jedno mesto gde odgajivači pasa, vlasnici pasa, hendleri i grumeri mogu predstaviti sebe i svoje pse. Kompanija takođe nudi prostor za usluge između pojedinačnih registrovanih korisnika, kao i između registrovanih i neregistrovanih korisnika (koje se nazivaju „Usluge“). Kompanija zadržava pravo da Usluge vezane za Premium nalog uvek može razmotriti, kao i obim istih, koji su uz cenu isključivo u diskreciji Kompanije.
1.3 Opšti uslovi i odredbe:
1.3.1 Portal - Internet portal koji služi isključivo za prezentaciju odgajivača pasa, vlasnika pasa, hendlera i grumera;
1.3.2 Vlasnik psa - lice ili pravno lice koje ima psa, ali ne i odgajivačnicu pasa;
1.3.3 Odgajivač - fizičko ili pravno lice koje ima odgajivačnicu pasa;
1.3.4 Hendler - osoba koja nudi uslugu izlaganja pasa vlasnicima i odgajivačima;
1.3.5. Grumer - osoba koja nudi uslugu higijenske brige, čišćenja i negovanja pasa;
1.3.6 Neregistrovani korisnik - osoba koja je posetila Portal i nije registrovana na istom; osoba ima mogućnost da koristi Portal, ali nema mogućnost da kontaktira korisnike;
1.3.7 Kandidat - fizičko ili pravno lice koje je zainteresovano da postane registrovani korisnik;
1.3.8 Dan registracije - dan potvrde e-maila na dostavljenu e-mail adresu kandidata;
1.3.9 Registrovani Korisnik - kandidat kome je poslato obaveštenje na dostavljenu e-mail adresu sa potvrdom registracije;
1.3.10 Registrovani Korisnički Nalog - nalog koji omogućava Registrovanom Korisniku da kontaktira drugog Registrovanog Korisnika ili da objavi prezentaciju svojih aktivnosti koje se odnose na uzgoj pasa ili na izložbene rezultate;
1.3.11 Premium Nalog - plaćeni nalog Registrovanog Korisnika koji omogućava korišćenje proširene funkcionalnosti.
1.4 Registrovani Korisnik i Neregistrovani Korisnik mogu koristiti Portal, a Neregistrovani Korisnik se slaže sa činjenicom da se pri korišćenju portala slaže sa ovim Opštim uslovima, kao i sa činjenicom da se sve obaveze navedene u ovim Opštim uslovima, posebno, ali bez ograničenja na tačke 4.5.2 i 4.5.10 ovih Opštih uslova, primenjuju na njega na isti način kao i na Registrovanog Korisnika.
1.5 Regulisanje zajedničkih prava i obaveza između pojedinačnih Registrovanih Korisnika, koja nisu regulisana ovim Opštim uslovima, zavisi isključivo od dogovora između pojedinačnih Registrovanih Korisnika.

2 OSNOVNI USLOVI
2.1 Kompanija obezbeđuje prostor za Registrovanog Korisnika - što mu omogućava da koristi mogućnosti koje nudi Portal, u zavisnosti od tipa korisničkog naloga koji je Registrovani Korisnik izabrao.
2.2 Preduslov za korišćenje Portala je registracija Kandidata na Portalu („registracija“) i aktivacija Registrovanog Korisničkog Naloga - link ka Portalu koji je poslat na e-mail Kandidata („aktivacija naloga“). Registracijom kandidat potvrđuje da je obavešten o Opštim uslovima i odredbama i da se slaže sa sadržajem.
2.3 Ako Kandidat aktivira Premium Nalog, Registrovani Korisnik ima pravo, nakon uplate cene za Premium Nalog, da iskoristi pogodnosti Premium Naloga ne kasnije od dva radna dana nakon uplate. Nekorišćenje Premium Naloga ne utiče na obavezu Operatora da mu se plati cena Premium Naloga, a korisnik nema pravo na povratak novca.

3 USLOVI ZA REGISTRACIJU
3.1 Kandidat može da zahteva registrovanje korisničkog naloga kao:
3.1.1 vlasnik psa;
3.1.2 odgajivač;
3.1.3 hendler;
3.1.4 grumer.
3.2 Kompanija može da registruje Kandidata, pod uslovom da je u celosti ispunio i poslao registracioni formular i pod uslovom da je na dostavljenu e-mail adresu Kandidata stigla obaveštavajuća poruka o registraciji.
3.3 Slanjem registracionog formulara, Kandidat potvrđuje da:
3.3.1. je pročitao ove Opšte uslove, pravila o žalbama, zaštiti ličnih podataka i polisu o kolačićima Kompanije i bezrezervno se slaže sa njima;
3.3.2 je Premium Nalog podložan naplati i vremenskom ograničenju u skladu sa Opštim uslovima;
3.3.3 podaci potrebni za registraciju Kandidata su istiniti, tačni i potpuni;
3.3.4 Kompanija ne ispituje ispravnost podataka koje je dostavio Kandidat u registracionom formularu i Kompanija ne ispituje da li su ispunjeni uslovi navedeni u tački 3.2;
3.3.5 ako kandidat ne ispunjava preduslove navedene u tački 3.2 ovih Opštih uslova, to predstavlja razlog za uklanjanje Registrovanog Korisničkog Naloga od strane Kompanije.
3.4 Nakon potpunog popunjavanja i slanja registracionog formulara, na email adresu Kandidata će biti poslato obaveštenje sa linkom koji će aktivirati njegov Korisnički Nalog.
3.5 Aktiviranjem naloga, Kandidat postaje Registrovani Korisnik i registracioni formular postaje korisnički nalog.
3.6 Registrovani Korisnik uzima u obzir činjenicu da:
3.6.1 registracija na Portalu nije vremenski ograničena;
3.6.2 sadržaj njegovog naloga će - sa izuzetkom njegovih podataka: prebivalište/sedište, email, broj telefona i datum rođenja - biti na raspolaganju drugim Registrovanim Korisnicima;
3.6.3 on je odgovoran za sadržaj postavljen na njegov nalog.
3.7 Korišćenje mogućnosti koje nudi Portal, u zavisnosti od vrste korisničkog naloga, može biti prekinuto:
3.7.1 uklanjanjem naloga od strane Registrovanog Korisnika u bilo koje vreme i bez navođenja razloga;
3.7.2 ukidanjem naloga od strane Kompanije, u slučaju kršenja ovih Opštih uslova, posebno, ali bez ograničenja, na tačke 4.4, 4.5 i 4.6.

4 PRAVA I OBAVEZE REGISTROVANOG KORISNIKA
4.1 Registrovani Korisnik ima pravo da koristi Portal na način koji je u skladu sa svrhom za koju je Portal osnovan.
4.2 Kompanija može da obezbedi registrovanom korisniku prostor za predstavljanje sebe kako bi bio dostupan javnosti, čak i za neregistrovane korisnike, u zavisnosti od vrste naloga:
4.2.1 Vlasnik psa - osnovne informacije o vlasniku i psu;
4.2.2 Odgajivač - osnovne informacije o odgajivačnici i psu;
4.2.3 Hendler - osnovne informacije o hendleru
4.2.4 Grumer - osnovne informacije o grumeru
4.3 Registrovani Korisnik ima prava da u bilo kom trenutku ukloni svoj nalog na Portalu.
4.4 Registrovani Korisnik je u obavezi da dostavi istinite informacije na svom nalogu i dužan je da ažurira informacije koje su već date prilikom registracije.
4.5 Registrovani korisnik se obavezuje da neće:
4.5.1 predstaviti se uvredljivo, diskriminišuće i slično, deliti neprikladne informacije ili fotografije i prezentacije na svom nalogu;
4.5.2 „spamovati“ druge registrovane korisnike na bilo koji način, posebno slanjem informacija koje predstavljaju komercijalnu komunikaciju ili oglašavanje;
4.5.3 predstaviti sebe kao fiktivnu osobu ili osobu sa drugačijim identitetom;
4.5.4 pružati neistinite, uvredljive, nepotvrđene ili obmanjujuće informacije o drugoj osobi;
4.5.5 dodavati informacije, fotografije ili prezentacije na svoj nalog:
- čija je posledica neovlašćeno korištenje imena pravnog lica ili koje, na bilo koji način, ometa pozitivnu reputaciju pravnog lica;
- koje na bilo koji način krše prava ne-fer konkurencijom, krše lična prava, prava intelektualne svojine ili prava industrijske svojine trećih lica, kao i poslovnu tajnu ili drugu zakonom zaštićenu tajnu;
- koje sadrže elemente pornografije, nasilja, nacionalne ili etničke mržnje, konzumaciju alkoholnih pića, narkotika ili psihotropnih supstanci;
- nepovezane sa predmetom vebsajta;
4.5.6 dodati podatke koji sadrže viruse ili druge zlonamerne programe koji mogu oštetiti Portal;
4.5.7 registrovati više od jednog naloga na Portalu;
4.5.8 ometati, na bilo koji način, nalog drugog Registrovanog Korisnika;
4.5.9 dati trećoj strani lozinku Registrovanog Korisničkog Naloga;
4.5.10 postupati na način koji šteti Kompaniji ili drugim portalima koji su povezani sa Portalom.
4.6 Registrovani korisnik se slaže da neće savetovati druge registrovane korisnike da koriste druge portale, koji su, ili mogu biti, takmičarske prirode u odnosu na Portal.

5 PRAVA I ODGOVORNOST KOMPANIJE
5.1 Kompanija ima odgovornost samo prema Registrovanim Korisnicima i isključivo za plaćene Usluge koje pruža Kompanija.
5.2 Kompanija nije odgovorna za prekid funkcionisanja Portala i zadržava pravo na nenajavljene prekide, zbog tehničkog održavanja Portala.
5.3 Kompanija deluje isključivo kao operator usluga koje se nude Registrovanim Korisnicima i to čini tako što obezbeđuje prostor za prezentaciju Registrovanih Korisnika na Portalu. Kompanija ne ulazi u direktan odnos između pojedinačnih Registrovanih Korisnika ili između Registrovanih Korisnika i Neregistrovanih Korisnika Portala.
5.4 Kompanija nije odgovorna za kvalitet sadržaja ili usluga koje predstavljaju pojedinačni Registrovani Korisnici na Portalu.
5.5 Kompanija ne garantuje da je Registrovani Korisnik odgajivač, vlasnik psa, hendler ili grumer.
5.6 Kompanija nije odgovorna za sadržaj objavljen na Registrovanom Korisničkom nalogu.
5.7 Kompanija nije odgovorna za direktne, indirektne ili vanredne štete prouzrokovane korišćenjem informacija sa Portala.
5.8 Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu štetu prouzrokovanu neispravnom vezom ka Portalu. Korisnik Portala je odgovoran za zaštitu podataka koji se nalaze u njegovom računaru.
5.9 Kompanija nije odgovorna za moguća kršenja prava intelektualne svojine trećih lica od strane Registrovanog Korisnika.
5.10 Kompanija nije odgovorna za moguće kršenje ovih Opštih uslova od strane Registrovanih Korisnika.
5.11 Kompanija zadržava pravo da koristi fotografije ili prezentacije roba i usluga Registrovanih Korisnika u svrhu predstavljanja Portala od strane Kompanije, a Registrovani Korisnik to potvrđuje popunjavanjem i slanjem registracionog formulara.
5.12 Kompanija zadržava pravo da ukine Portal bez navođenja razloga ili zahteva. U slučaju prestanka rada Portala, Kompanija nema nikakve obaveze prema Registrovanim korisnicima.
5.13 Kompanija zadržava pravo da ukloni neprikladan sadržaj sa naloga Registrovanog Korisnika, i nakon ponovnog objavljivanja neprikladnog sadržaja od strane Registrovanog Korisnika, zadržava pravo da ukloni isti nalog.

6 ZAVRŠNI USLOVI
6.1 Odnos Registrovanog Korisnika i Kompanije regulisan je ovim Opštim uslovima i opštim obavezujućim zakonima koji važe na teritoriji Republike Srbije.
6.2 Registrovani Korisnik se slaže da je zaštita ličnih podataka posebno regulisana u dokumentu „Zaštita ličnih podataka i polisa o ,,kolačićima“ kompanije.
6.3 Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Opšte uslove, pravila o žalbama, cenu Premium Naloga, kao i polisu zaštite ličnih podataka i kolačića. Dodaci ovim Opštim uslovima, pravila o žalbama, cena Premium naloga, kao i polisa o zaštiti ličnih podataka i polisa o kolačićima, postaju važeći na dan njihovog objavljivanja na Portalu.
6.4 Korišćenjem Portala, Registrovani Korisnik bezrezervno prihvata ove Opšte uslove.
6.5 Ovi Opšti uslovi postaju validni i stupaju na snagu 10.12.2018.

Koristimo kolačiće kako bi obezbedili najbolje moguće korisničko iskustvo na našem sajtu. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, podrazumeva se da ste saglasni sa našom politikom kolačića.